home NOVOSTI, RADIONICE Sastanak u HLK 27.01.2011. – prvi dio

Sastanak u HLK 27.01.2011. – prvi dio

kohom27. siječnja 2011.

Na sastanku prisutni:

Ispred HLK – prim. H.Minigo, prim. J.Jelić, prim N. Vinter-Repalust, dr.K. Sekelj-Kauzlarić, dipl.iur N.Budić,

Ispred KoHOMa – dr Mario Malnar, dr Bari Šita

Osnovni dio sastanka je održan u spomenutom sastavu od 12,00 do 13,00 sati.

Kompletni radni dio po točkama nastavljen je i potrajao do 14,30 u radnom sastavu – Prim. Vinter-Repalust, Dr Sekelj-Kauzlarić, dipl.iur. Budić, dr Šita.

Ovu priliku ujedno koristim da se zahvalim predstavnicama Komore na pokazanom strpljenju i radnom elanu, koji je bio neophodan da se odrade sve zakazane teme.

Ad1. DEŽURSTVO I PRIPRAVNOST

Stav KoHOMa po ovim pitanjima je već opće poznat i ponovno usaglašen sa Komorom:

– Jedinstveni ugovori o dežuranju

– Minimalni, zakonom propisani uvjeti u dežurstvu (prostor,oprema,..) –naglašeno je da se isti moraju poštivati, te da se zatraži inspekcijski nadzor MZSS-a na onim prostorima za koje se smatra da ne ispunjavaju navedene propisane uvjete (op.a.- Komora ne može vršiti nadzor nad prostorom i opremom – već samo može provoditi nadzor nad radom liječnika)

– Komora podržava stav KoHOM-a da cijene rada u dežurstvu moraju biti ujednačene sa kolegama iz SKZZ

– Komora se također slaže, što je i sama u više navrata naglašavala, da je nužno riješiti pitanje osiguranja – bilo u slučaju OR, bilo u slučaju osiguranja od odgovornosti – na način da je to odgovoran urediti organizator dežurstva, a na temelju pravovaljanih UGOVORA O DEŽURSTVU

– Dogovoren je zajednički stav Komore (u prvom redu sa apekta struke) i KoHOM-a da se sustav PRIPRAVNOSTI mora ukinuti, jer ne zadovoljava osnovne uvjete pružanja kompletne medicinske usluge, poglavito u hitnim intervencijama na terenu, (kada ju ne pruža kompletni tim – liječnik, sestra, vozač), što potencijalno može dovesti u vitalnu opasnost naše pacijente.

Zaključak je i Komore i KoHOM-a, da se uvedu kompletni timovi na područjima u kojima je organiziran sustav pripravnosti. Također je dogovoreno da se točno vidi koliko takvih kolegica/kolega radi u ovom sustavu i da li su za iste ugovoreni (DZ sa Zavodom) uvjeti rada kakvi su predviđeni (pripravnost ili dežurstvo?).

Ovdje valja naglasiti i činjenicu da se novim izmjenama Zakona o radu, pripravnost NE PRIZNAJE KAO OBLIK RADA! (op – prim.Jelić)

* treba objasniti da Zakonom o ZZ, pripravnost je jedan od priznatih oblika rada (redovni rad, rad u dežurstvu, pripravnost, rad na poziv). Postavićemo pitanje pravnoj službi o (ne)sukladnosti ova dva Zakona.

Ad.2. VAĐENJE KRVI

Opet smo ponovili i dogovorili već usaglašene stavove po ovom pitanju:

– vađenje krvi je dobrovoljno i NIJE PODLOŽNO KAŽNJAVANJU od strane ugovornog partnera

– može se i treba se organizirati u dislociranim ordinacijama od matičnog laboratorija (cca 10 km u manje naseljenim mjestima, odnosno cca 5 km u naseljenim mjestima)

– isto tako i Komora i KoHOM pozdravljaju uzimanje krvi u svim ordinacijama koje za to imaju želju i mogućnosti (vremenski normativi, sanitarno-higijenski uvjeti)

– naglašeno je da za vrijeme vađenja krvi, liječnik ne može raditi svoj osnovni posao – pregled i liječenje pacijenata

– indiciranost i dinamiku vađenja krvi ODREĐUJE LIJEČNIK

– i Komora i KoHOM će ponovno zatražiti povećanje cijene ovog DTP postupka (uvažavajući sve recesijske uvjete u kojima smo se našli, smatramo da cijena od 10 kn je, najblaže rečeno, neprimjerena)

– ispred Kohom-a je ukazano da ne stoji tvrdnja MZSS i Komore biokemičara da laboranti ne mogu ili ne smiju vaditi krv. Kada bi tome bilo tako imali bi novi problem – tko će vaditi, primjerice „akutno“ indicirane leukocite ili CRP, u popodnevnim satima, u lokalnom laboratoriju ?

Komora je već uputila pitanje mjerodavnima za edukaciju laboranata (dr Kauzlarić), na što joj nije odgovoreno, pa će se pitanje ponoviti nadležnoj komori (zdravstvenih radnika)

Upitat ćemo kolegij laborantskog smjera na Zdrastvenom Veleučilištu da li su diplomirani laboranti osposobljeni za vađenje krvi iz vene ili ne?

Ad.3. INFORMATIZACIJA

– problem u slučaju „pada“ sustava – Na sastanku Komore sa dr Jurkovićem, dogovoreno je :

Koristiti će se ISPIS ORDINIRANE TERAPIJE SAMO U IZNIMNIM SITUACIJAMA.

* Ispred Kohoma je zatraženo, s čime se složila Komora, da informatičke kuće MORAJU imati programske sustave koji će ODMAH upozoravati liječnika na osigurani status pacijenta, na dopunski status pacijenta, na mogućnosi ili nemogućnost propisivanja ort.pomagala,…

Liječnici ne mogu i ne smiju biti predmet kažnjavanja (posebice financijskog) zbog mogućih grešaka u spomenutim administrativnim pitanjima, koji ionako zahtjevaju, kako Meri kaže – nepostojeće vrijeme u ordinaciji.

S tim u vezi, zajednički je stav, da se za sve programske kuće traži relicenciranje!

– ovdje smo se posebno osvrnuli na aktualni slučaj kolege Gumzeja. Zajednički je stav je da je nedopustivo financijsko kažnjavanje kolege po ovom pitanju (pogotovo bez primjenjenog sustava arbitraže) i to nesrazmjerno (10% BD) u odnosu na propuštenih devet „klikova“ na kompjuteru.

Dogovoreno je da se pošalje upit na Direkciju HZZO da li je PU Zadar ovu odluku donio samostalno ili uz blagoslov Direkcije. Ukoliko je PU odluku donio samostalno, očekuje se da istu korigira i odgovara za svoje postupke. Ukoliko je PU radio po nalogu Direkcije, onda znamo na čemu smo, te će i Komora i KoHOM uputiti prosvjed Direktoru Zavoda, zbog nepoštivanja dogovorenih i ugovorenih normi postupaka i ponašanja pri kažnjavanju liječnika:

– opomena, potencijalno ali nedrakonsko financijsko kažnjavanje samo uz obvezujuću i provedenu arbitražu!

S tim u vezi dogovoreno je da kolega Gumzej zatraži arbitražni postupak.

– otvorili smo i pitanje kažnjavanja liječnika uz mogućnost raskida ugovornog odnosa (dr Vjeka i dr.), te donjeli zaključak kako je isto nedopustivo, jer u spomenutom slučaju licencirana informatička kuća nije pravodbno i u potpunosti prenijela osnovne podatke o osiguranicima (još jedan razlog za relicenciranje svih informatičkih subjekata – odgovornost?)

(op.a. – Komora nas je izvjestila da je po ovom pitanju održala radni sastanak sa kolegicama, te je isto rješeno na obostrano zadovoljstvo)

-isto tako je zatraženo da informatičari zajedno sa Zavodom, moraju promptno ažurirati podatke o novoizabranim pacijentima kako bi se nesmetano mogli liječiti i ostvariti svoja prava iz ZZZ

Ad4. UGOVORI

– postavili smo pitanje RJEŠENJA O PRIVATNOJ PRAKSI neovisno o statusu koncesionarstva. Komora dijeli naš stav da je ovakvo rješenje neutemeljeno. Pravna služba Komore je po ovom pitanju reagirala i nedvosmisleno dala do znanja da odluka MZSS nije po Zakonu.

No MZSS je zadržao stav da će i nova rješenja biti kao naprijed navedena, do odluke Suda !?

Novost je (izvor gđa Jadro – MZSS) da će u sustavu ipak ostati stari MB poslovnog subjekta.

– Stav Kohoma po pitanju PDV-a se nije promijenio. Prenjeli smo Komori da smo konzultirali nekoliko nezavisnih poreznih stručnjaka po ovom pitanju, koji su svi potvrdili naše stavove (nismo dužni retroaktivno plaćati PDV). Isto tako smo naglasili da smo poslali materijale na Poreznu Upravu RH od koje očekujemo odgovor.

Komora je po istom pitanju uputila dopis na MZSS – ministra Milinovića, od kojeg je zatraženo da pojasni da li je donio odluku o maksimalnoj cijeni za koncesije (1250,00kn) uključujući PDV ili ne. Komora do danas još nije dobila odgovor po ovom pitanju, te je dogovoreno da se ispred Komore pošalje požurnica.

Ovdje smo otvorili aktualni slučaj kolegice Maslov, po pitanju ovrhe zbog neplaćenog PDVa. S pravne strane, Komora je pojasnila da dotični DZ može pokrenuti postupak ovrhe, kojeg je kolegica dužna osporiti. Pitanje argumenata, ali valja reagirati u ostavljenim pravnim rokovima (prigovor, žalba i sl) .

KoHOM je zatražio od Komore da pruži maksimalnu pravnu pomoć kolegici Maslov, kao što će i sam KoHOM i dalje ustrajati na rješenju njenog i ostalih slučajeva po pitanju PDV-a.

– Ponovljen je zajednički stav i dogovor kako niti jedan liječnik u Hrvatskoj ne može i praktički ne smije (protuzakonito) dežurati bez UGOVORA O DEŽURSTVU!! Tu je stav Komore vrlo jasan i eksplicitan. Sva prava i obaveze, te pitanja osiguranja od OR i osiguranja od liječničkih pogrešaka, ne mogu biti realizirana ukoliko se ne provede OBAVEZA o sklapanju Ugovora o dežurstvu.

Dogovoreno je da će Komora ponovno uputiti dopis prema Zavodu za poštivanjem Zakonskih normi.

– KoHOM je ponovno naglasio da je jedna od uloga, kako naše Udruge, tako i Komore, zaštita liječnika i njegovih prava, posebice kada se radi o kažnjavnju od strane nam ugovornog partnera. Otvorili smo pitanje operacionalizacije ARBITRAŽE.

Dogovoreno je da Komora uputi dopis Zavodu, podsječajući ih da je arbitraža obvezujuća, kako je i dogovoreno i zapisano u aktima ugovaranja.

S druge strane, obaveza je liječnika da zatraži postupak arbitraže, te o istome izvjesti i HLK.

Ad5. STRUKA I SPECIJALIZACIJA

– ICPC – KoHOM je ukazao na neadekvatan i nerealan trenutačni sustav prikazivanja rada liječnika kako ga je zamislio Zavod. Ponovili smo da je jedan od „okidača“ našeg bunta i bio prozivanje kolega neradnicima i slično (opet se, nedavno, iz vladajućih struktura čuju riječi kako mi ne radimo dovoljno, što se i vidi iz mjesečnih izvještaja!!! Čak su te izjave otišle toliko daleko, da je državni tajnik dr Golem do nedavno tvrdio da nas liječnika uopće nema malo, nego čak i viška !?)

U tom smislu iznijeli smo naše stavove kako je neophodno čim prije mijenjati ovakav krnji sustav i predložili uvođenje ICPC sustava i utvrđivanje standarda u općoj/obiteljskoj medicini.

Komora je akceptirala problem i pokazala zanimanje za predloženo. Očekuje se da će radna grupa Komore proanalizirati predloženo, i sa strane struke dati svoje pozitivno mišljenje.

– SPECIJALIZACIJA

– KoHOM je upoznao Komoru sa stavom Udruge o izjednačavanju statusa liječnika OM u obiteljskoj medicini (kao i spec. šk.med., i spec.med.rada) sa priznatim statusom liječnika OM koji rade na HMP (priznavanje statusa spec, nakon odgovarajućeg vremenskog rada na poslovima OM).

Komora je podržala stav KoHOM-a uz jasno definiranje vremenskog razdoblja do kojeg bi se realizirao status specijaliste (10 god. plus završni ispit, prijedlog 20 god. i više bez potrebe za posebnim spec. ispitom).

– ovdje je KoHOM otvorio pitanje revizije specijalističkog programa. Ukazali smo na iskustva kolegica i kolega koji su pohađali „ubrzane“ programe specijalizacije, koji ne samo da nisu zadovoljili struku kao takvu, već su imale i niz praktički nerješivih tehničkih problema (financiranje, organiziranje zamjena u svojim ordinacijama, vikend predavanja, smještaj u Gradu, financijska iscrpljenost itd.)

Ispred Komore nam je odgovoreno da se po ovom pitanju intenzivno radi, da je formirano SREDIŠNJE POVJERENSTVO ZA HARMONIZACIJU SPECIJALIZACIJA, na čelu sa prof. Čikeš (Med.Fak.), koje opet ima svoje povjerenstvo za obiteljsku med.(Naglašeno je da postoje značajne disocijacije po ovom pitanju – kako to vidi struka, s jedne strane, te kako to vidi administracija – dr Golem, sa druge strane). Obaveze RH u harmonizaciji specijalizacija jasne su i utvrđene Direktivom 36/05.

Ispred KoHOMa je predloženo, što je Komora i prihvatila, da Radna Grupa Udruge predloži i prezentira svoje viđenje kako bi trebala izgledati specijalizacija, uvažavajući kako struku tako i neposrednu praksu. (S tim u vezi moj je prijedlog da u takvoj našoj radnoj grupi budu dr Morena Butković, dr Ines Zelić-Baričević, dr Tanja Peklez-Pavliško).

Ovdje se otvorilo pitanje NACIONALNE STRATEGIJE općenito,o potrebi za liječnicima spec. u Hrvatskoj( dr Kauzlarić). Komora već duže vrijeme (5 godina!) upućuje na ovu problematiku i ima prijedloge rješenja, ali očigledno je da zdrastvena administracija za ovo nema dovoljno sluha. Jasno nam je da imamo trenutačni manjak liječnika na svim razinama, a još nam je jasnije što nas čeka u budućnosti sa umirovljenjem preko 30% kolega u manje od deset godina.

Kohom je ukazao na problem mladih liječnika i njihovu nezainteresiranost za obiteljskom medicinom. Vezano na isto KoHOM je prezentiro i svoje mišljenje kojim se ne slaže sa stavom Katedre koja favorizirajući samo edukaciju liječnika, nije sagledala ovaj problem i šire, a neki razlozi nedovoljnog afiniteta mladih liječnika prema OM su slijedeći:

-financije, da Kohom će jasno reći da su one važne i na jednom od prvih mjesta

-neprestani i kontinuirani „mobing“ od strane državne administracije koji ima tendenciju uzlazne putanje (povećanje administracijskih poslova za nekoliko stotina posto u zadnjih petnaestak godina, opomene, kažnjavanja, odgovornost za neindicirane pretrage, lijekove itd…)

-cijena rada u nametnutim dežurstvima i pripravnosti, nepoštivanje Zakona …

-nedovoljno vremena za doedukaciju i „širenje“ usluga, vremenski normativi, košarice usluga …

– uvođenje koncesionarstva sa nejasnom budučnošću, pitanje sufinanciranja od strane LS,…

-želje administracije za povećanjem obima posla u OM (cijepljenja, screeninzi …) sa tendencijom smanjenja financijskih sredstava (danas 80,10,10 sutra 60,20,20 – sa realnom nemogučnošću ostvarivanja punog dohotka u ovakvim reformskim uvjetima,…)

I kada Katedra kaže da se to njih ne tiče (!?), onda KoHOM upozorava, da danas – sutra Katedra neće imati kome prijenjeti svoja znanja, jer tamo neće biti mladih liječnika zainteresiranih za OM.

Dakle, ako govorimo o Nacionalnoj Strategiji, onda svi moramo u nju biti uključeni – i Komora, i Udruge, i Katedra, i Fakultet – te imati jedinstveno mišljenje s kojim će i struka i praksa zajednički izaći pred državnu administraciju.

Ad.6. KoHOM i HLK

S obzirom na intenziviranje suradnje Komore i KoHOM-a u ove zadnje dvije godine, uz usaglašavnje stavova akceptirajući uloge ove dvije različite asocijacije, KoHOM je predložio i zatražio još veću dostupnost Komore samoj bazi.

S tim u vezi dogovoreno je da IO KoHOMa službeno uputi dopis IO HLK za prisustvom na sjednicama Povjerenstava, kako za PZZ tako i za SKZ, jer smatramo da imamo što konstruktivno reći, ukazati i predložiti.

KoHOM će zamoliti IO Komore da redovito budemo obaviješteni o terminima sjednica Povjerenstava, o dostupnosti dnevnog reda te mogućnosti prisustvovanja sastancima.

Prema Poslovniku o radu tijela HLK, Sjednice su javne, ali diskreciono pravo je Predsjednika Povjerenstva da zatvori sjednicu za javnost, pa tako i KoHOM-u. No isto tako je i diskreciono pravo KoHOM-a da o tome, tada, izvjesti svoje članstvo.

Ad7. REAGIRANJA

– Ukazali smo na nedavno medijski eksponiran osvrt ravnatelja Županijske bolnice Čakovec, dr Dragutina Kopasića, spec. Anesteziologije, u kojem paušalno i neargumentirano proziva liječnike OM kao neradnike, koji kaže – citiram: Vikendom stavljaju ključ u bravu u svojim ordinacijama.

KoHOM je zatražio od Komore da reagira na ovakve izjave visoko pozicioniranog kolege iz SKZZ.

Komora je akceptirala naše argumente – postoji mreža, svi liječnici PZZa participiraju rad vikendima i blagdanima kroz sustav dežurstva i pripravnosti, nadalje, ovakve izjave samo produbljuju „jaz“ među kolegama PZZ-a i SKZZ-a, a upravo jedan od zadataka Komore je da taj animozitet koji postoji, maksimalno amortizira, te utre put za što boljom suradnjom i međusobnim respektiranjem.

Stoga je Komora donijela zaključak da će uputiti kolegi Kopasiću pismo da se očituje o članku te potvrdi da li je isti adekvatno prezentiran i autoriziran. Ovisno o odgovoru kolege Kopasića, Komora će izdati svoje priopćenje.

– Dotaknuli smo se i drugog medijskog teksta, u kojem se explicite govori da (isključivo) liječnici OM nisu obvezatni obaviti psihološko testiranje prije zapošljavanja.

Stav Komore je da je jasno, da ako treba, svi liječnici će obaviti psihološko testiranje, ako to Zakon zahtjeva, a ne samo liječnici OM.

No, isto tako, Komora smatra da je viđenje kolege Stojanovića njegovo osobno viđenje ovog teksta te ne smatra da ima potrebu za javnim očitovanjem po ovom pitanju.

Na kraju želim reći da je sastanak prošao u ugodnoj i radnoj atmosferi, te da je održan još jedan sastanak pri HLK, praktički u isto vrijeme – Pristup metadonskoj terapiji – gdje su ispred KoHOMa bili prisutni dr Leonardo Bressan, dr Vjekoslava Amerl-Šakić i dr Mario Malnar.

Za IO KoHOMa,

Dr Bari Šita