Stručni simpozij „2018 ESPCG“ održan je u Zagrebu od 21 – 22. rujna. Približno 40 hrvatskih liječnika i kolega iz Europe su tijekom dva dana aktivnog sudjelovanja osvježili svoje znanje i proširili saznanja o rapidno rastućem problemu – bolestima jetre.

Liječnici obiteljske medicine se prvi susreću s osobama s asimptomatskom bolešću jetre. Upravo je zato uloga obiteljskog liječnika u otkrivanju ovih bolesti izuzetno važna. Uz postavljanje dijagnoze bolesti jetre, uloga obiteljskog liječnika je važna i za provođenje preventivnih mjera (edukacija i cijepljenje). Također je poznato da se neki poremećaji jetre mogu spriječiti i/ili otkriti u ranoj fazi, tako da je jedan od naših zadataka i aktivna uloga traženja čimbenika rizika. Prevalencija bolesti masne jetre u pretile djece je skoro 20%, a preventivna mjerenja u djetinjstvu bi trebala biti najvažniji cilj u budućnosti.

Upoznati smo i sa specifičnostima skrbi pacijenata u različitim zemljama i okolnostima, a sve u svrhu poboljšanja skrbi za bolesnike s bolestima jetara. U Hrvatskoj, zemlji koja je na imigrantskoj ruti, ali i u pogledu ostalih migracija stanovništva, moramo biti upoznati sa svim specifičnostima koje donosi migracija, što nam je ovaj simpozij i omogućio.

U Hrvatskoj nemamo često priliku razmijeniti iskustva sa stranim predavačima, posebno na razini primarne zdravstvene zaštite. Vidjeli smo i gdje se Hrvatska nalazi u odnosu na zemlje EU i koji smjer trebamo slijediti.

Simpozij je bio vrlo uspješan i nadamo se nastaviti rad s europskim kolegama, obiteljskim liječnicima.

 

-eng.

The educational meeting „2018 ESPCG“ took place in Zagreb, Croatia on 21.-22. september. In two days with active participation of approximately 40 Croatian physicians with collegues from Europe we’ve refreshed old knowledge and expanded the vision of the rapidly rising problem – liver diseases.

Family medicine doctors first encounter people with asimptomatic liver disease. Therefore, the role of a family physician in detecting these patients is extremely important. In addition to detecting patients with liver disease, an important role of the family physician is also the implementation of preventive measures (education and vaccination). It also became obvious that some liver disorders could be prevented or/and detected in early stage so active role of searching for risk factors is one of our tasks. Prevalention of fatty liver disease in obese children is almost 20%, and preventive mesures in childhood should be the most important target in the future.

We were also acquainted with the specifics of patient care in different countries and circumstances, all for the purpose of improving care for patients with liver disease. In Croatia, the country that is on the immigrant route, but also in view of the other migrations of the population, we must be familiar with all the specifics that migration brings, which this symposium has made possible for us.

In Croatia, we do not often have the opportunity to exchange experiences with foreign lecturers, especially at the level of primary health care. We have also seen where Croatia is positioned in relation to EU countries and what is the direction that we need to follow.

The meeting was very successful and we hope to continue our work together with European collegues, family doctors.

 

KoHOM