Članovima KOHOM-a

 

Predmet: Hodogram osnivanja ordinacije sukladno novom  Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18 – u daljnjem tekstu ZZZ)

 

Ponukani brojnim upitima članova udruge KoHOM vezanim za način osnivanja ordinacije sukladno ZZZ koji stupa na snagu 01. 01. 2019. godine, u nastavku teksta ćemo izložiti postupak, uvjete i redoslijed radnji, koje je prema našem tumačenju, potrebno obaviti prilikom osnivanja ordinacije ovisno o trenutnom statusu liječnika PZZ odnosno prostoru u kojem se nalazi.

Liječnici – koncesionari (u prostorima Domova zdravlja)

 1. Sukladno članku 264. ZZZ liječnici-koncesionari počevši od 01. 01. 2019. godine mogu podnijeti zahtjev Upravnom vijeću doma zdravlja (u daljnjem tekstu: UV DZ) za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. UV DZ je dužno u roku od 60 dana od dana podnošenja predmetnog zahtjeva donijeti odluku o zakupu poslovnog prostora
 3. Na temelju navedene odluke pristupa se sklapanju ugovora o zakupu s tim da se visina zakupnine određuje sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor
 4. Nakon sklapanja navedenog ugovora Ministarstvu zdravstva podnosi se zahtjev za obavljanje privatne prakse u ordinaciji te ugovor o radu ili izjava o radu u timu člana/članova tima ovjerena kod javnog bilježnika
 5. Prilikom odlučivanja o navedenom zahtjevu Ministarstvo zdravstva će provjeriti da li liječnik ispunjava uvjete iz članka 47. st. 1. točka 1. do 8. ZZZ:
 • ima odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a za specijalističke ordinacije i odgovarajuću specijalizaciju
 • ima odobrenje za samostalan rad
 • je radno sposoban za obavljanje privatne prakse
 • je potpuno poslovno sposoban
 • nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, ako će obavljati privatnu praksu u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom
 • mu nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti, dok ta mjera traje
 • nije u radnom odnosu odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost (navedeni uvjet treba ispuniti tek s danom početka obavljanja privatne prakse)
 • raspolaže odgovarajućim prostorom sukladno normativima i standardima za obavljanje privatne prakse u pogledu prostora (u konkretnom slučaju ugovor o zakupu sklopljen s DZ)
 1. Ministarstvo zdravstva u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu te kojim se utvrđuje dan kojim će zdravstveni radnik započeti obavljati privatnu praksu
 2. Protiv rješenja se može pokrenuti upravni spor
 3. Pravo na obavljanje privatne prakse na osnovu koncesije prestaje istekom dvije godine od stupanja na snagu ZZZ, dakle 01. 01. 2021.

Liječnici – koncesionari (u prostorima koji nisu vlasništvo Domova zdravlja)

Iako u članku 266. ZZZ koji se odnosi na status liječnika-koncesionara koji nisu u prostorima domova zdravlja nije jasno reguliran prijelaz iz “koncesije” u “ordinaciju” (budući se samo navodi da takvi liječnici mogu nastaviti obavljati zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnesu zahtjev Ministarstvu za izdavanje rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse) mišljenja sam da bi se analogno imao primijeniti članak 264. st. 6. i 7. ZZZ odnosno provesti postupak kako je opisano u točkama 5. do 8. za liječnike-koncesionare u prostorima DZ.

Liječnici zaposleni u domovima zdravlja

 1. Sukladno članku 268. ZZZ domski liječnici koji su u radnom odnosu najmanje posljednju godinu dana, počevši od 01. 01. 2019. godine mogu podnijeti zahtjev Upravnom vijeću doma zdravlja (u daljnjem tekstu: UV DZ) za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora (neovisno o činjenici što je člankom 260. ZZZ zdravstvenim ustanovama pa tako i domovima zdravlja propisan rok od 6 mjeseci u kojem moraju uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovog zakona)
 2. UV DZ je dužno u roku od 60 dana od dana podnošenja predmetnog zahtjeva donijeti odluku o zakupu poslovnog prostora na koju odluku suglasnost daje predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba (u slučaju negativne odluke koja nije osnovana odnosno proteka roka u kojem je UV DZ dužan donijeti odluku, liječnik može podnijeti zahtjev za izvanredni zdravstveno-inspekcijski nadzor Ministarstvu zdravstva)
 3. Na temelju navedene odluke pristupa se sklapanju ugovora o zakupu s tim da se visina zakupnine određuje sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor
 4. Nakon sklapanja navedenog ugovora Ministarstvu zdravstva podnosi se zahtjev za obavljanje privatne prakse u ordinaciji te ugovor o radu ili izjava o radu u timu člana/članova tima ovjerena kod javnog bilježnika
 5. Prilikom odlučivanja o navedenom zahtjevu Ministarstvo zdravstva će provjeriti da li liječnik ispunjava uvjete iz članka 47. st. 1. točka 1. do 8. ZZZ:
 • ima odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a za specijalističke ordinacije i odgovarajuću specijalizaciju
 • ima odobrenje za samostalan rad
 • je radno sposoban za obavljanje privatne prakse
 • je potpuno poslovno sposoban
 • nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, ako će obavljati privatnu praksu u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom
 • mu nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti, dok ta mjera traje (navedeni uvjet treba ispuniti tek s danom početka obavljanja privatne prakse)
 • nije u radnom odnosu odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost (navedeni uvjet treba ispuniti tek s danom početka obavljanja privatne prakse)
 • raspolaže odgovarajućim prostorom sukladno normativima i standardima za obavljanje privatne prakse u pogledu prostora (u konkretnom slučaju ugovor o zakupu sklopljen s DZ)
 1. Ministarstvo zdravstva u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu te kojim se utvrđuje dan kojim će zdravstveni radnik započeti obavljati privatnu praksu
 2. Protiv rješenja se može pokrenuti upravni spor.

Liječnici koji sele u novi prostor, a imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om

 1. Sukladno članku 51. ZZZ podnose zahtjev za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru Ministarstvu zdravstva
 2. Prilikom odlučivanja o navedenom zahtjevu Ministarstvo zdravstva će provjeriti da li liječnik ispunjava uvjete iz članka 47. st. 1. točka 1. do 8. ZZZ:
 • ima odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a za specijalističke ordinacije i odgovarajuću specijalizaciju
 • ima odobrenje za samostalan rad
 • je radno sposoban za obavljanje privatne prakse
 • je potpuno poslovno sposoban
 • nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, ako će obavljati privatnu praksu u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom
 • mu nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti, dok ta mjera traje
 • nije u radnom odnosu odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost (navedeni uvjet treba ispuniti tek s danom početka obavljanja privatne prakse)
 • raspolaže odgovarajućim prostorom sukladno normativima i standardima za obavljanje privatne prakse u pogledu prostora (u konkretnom slučaju ugovor o zakupu sklopljen s DZ)
 • raspolaže odgovarajućom medicinsko-tehničkom opremom sukladno normativima i standardima za obavljanje privatne prakse u pogledu medicinsko-tehničke opreme
 • pribavi mišljenje Zavoda i nadležne komore o opravdanosti osnivanja privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe odnosno mišljenje nadležne komore o opravdanosti osnivanja privatne prakse izvan mreže javne zdravstvene službe
 • ima suglasnost predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba za promjenu prostora
 1. Ministarstvo zdravstva u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje kojim utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu te kojim se utvrđuje dan kojim će zdravstveni radnik započeti obavljati privatnu praksu
 2. Protiv rješenja se može pokrenuti upravni spor

 

Ovdje preuzimte Zahtjev o donošenju odluke o zakupu:

Zahtjev o donošenju odluke o zakupu