home HZZO, SPECIJALIZACIJA Natječaj za specijalizaciju

Natječaj za specijalizaciju

Na osnovi odredbi Izmjena i dopuna Projekta usklađ ivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

r a s p i s u j e

NATJEČ AJ

za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine u ak ademskoj godini 2012/2013.

Kompletna natječajna dokumentacija (PDF dokument)

I.

U skladu s Izmjenama i dopunama Projekta uskla đ ivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima (u daljnjem tekstu: Izmjen e i dopune Projekta), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) poziva privatne zdravstvene radnike – koncesionare koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provo đ enju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti opće/obiteljske medicine na dostavljanje ponude za podnošenje prijedloga za odobrenje specijalizacije iz obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: ponuda).

Potreban broj specijalizanata po županijama utvrđen je kako slijedi:

Broj specijalizacija po županijama

Dubrova čko-neretvanska 1

Istarska 1

Krapinsko-zagorska 1

Primorsko-goranska 2

Splitsko-dalmatinska 2

——————————————–

Ukupno Republika Hrvatska 7

Kompletna natječajna dokumentacija (PDF dokument)