UEMO ( European Union of General Practitioners ) postoji preko 40 godina kao organizacija koja prezentira stavove opće medicine sada opće/obiteljske medicine na europskoj razini. U Europi postoji oko 500 000 GP i UEMO je organizacija koja predstavlja njihove interese. Većina pacijenata u Europi ima svog osobnog liječnika svog GP koji je njihov prvi kontakt i savjetnik u liječenju.

UEMO je organizacija najreprezentativnijih nacionalnih, nevladinih, neovisnih organizacija koje predstavljaju obiteljske liječnike u zemljama Europe. Osnovali su je 1967. nacionalne organizacije Belgije, Francuske, Njemačke, Nizozemske i Italije. UEMO brzo raste i obuhvaća organizacije iz svih trenutnih članova EU kao i ostalih europskih zemalja.

Komunikacija u UEMOu ostvaruje se preko predstavnika svake zemlje i okupljanja Vijeća dva puta godišnje. Radne grupe kreiraju dokumente, deklaracije i izjave za razmatranje na okupljanju Vijeća. Elektronska komunikacija se provodi između okupljanja što povećava efikasnost.

UEMO mora slušati i odgovoriti na potrebe njegovih članova. Svaki GP u Europi mora osjećati da dobiva “adekvatnu uslugu” ( value for money ) za uloženih 50 centi po GPu. Ključna poruka prenešena svakoj nacionalnoj medicinskoj organizaciji koja slijedi svako okupljanje Vijeća bi trebala poboljšati komunikacijsku strategiju.

UEMO bi trebao kreirati bazu o GP/FM u Europi. Pratiti načine plaćanja GPa. Trebao bi imati kapacitete da shvati probleme na nacionalnoj razini i daje savjete u skladu sa sličnim problemima u drugim zemljama te prati je li struka zadovoljna sa predloženim rješenjima. Analiza i praćenje ovakvih podataka bi trebala osigurati da UEMO u budućnosti postane najvažnija organizacija koja predstavlja GP/FM u europi.

UEMO web stranica treba bit mjesto gdje takve informacije trebaju biti dostupne. Tamo trebaju postojati svi dokumenti i zaključci okupljanja Vijeća. Linkovi na ostale organizacije trebaju biti dostupni, a isto tako i linkovi na nacionalnim stranicama trebaju biti postavljeni kako bi svi članovi imali uvid u to koje su aktivnosti UEMOa.

UEMO treba imati komunikaciju sa WONCAom, EURACTom, EQUIPom, EuroPrev om, Vasco de Gamma-om. Na nacionalnoj razini treba postojati komunikacija sa Ministarstvima zdravstva, vlastima pošto svi imaju utjecaj na sredstva za zdravstvo.

Službeni ciljevi UEMOa su:

1. proučavanje i promoviranje najviših standarda specijalizacije, edukacije i skrbi o pacijentu unutar područja liječnika opće/obiteljske medicine u Europi

2. zaštita uloge liječnika opće/obiteljske medicine u zdravstvenom sustavu

3. promoviranje etičkih, znanstvenih, profesionalnih, socijalnih i ekonomskih interesa europskih liječnika opće /obiteljske medicine i osiguravanje njihove slobode rada u interesu njihovih pacijenata

4. utvrđivanje zajedničkog stava članova i njegovo prezentiranje relevantnim europskim vlastima i međunarodnim organizacijama

5. rad s ostalim europskim medicinskim udruženjima kao što su CPME, UEMS, PWG, WHO

Predsjedništvo UEMOa rotira od jedne do druge organizacije članice u četverogodišnim periodima. Predsjednik, glavni tajnik i rizničar su odgovorni za implementaciju odluka UEMO vijeća, rad UEMOa, te za održavanje kontakata između UEMOa i europskih vlasti te drugih međunarodnih organizacija. Potpredsjednici (4) su odgovorni za savjetovanje predsjedništva u planiranju i analizi rada UEMOa te na zahtjev predsjednika predstavljaju UEMO na skupovima. Svi politički dužnosnici UEMOa moraju biti liječnici opće medicine koji rade u praksi.

UEMO vijeće se uobičajeno okuplja dva puta godišnje – u proljeće i jesen. Vijeću predsjeda predsjednik, a organizira ga UEMO sekretarijat. Izvanredno okupljanje vijeća se može sazvati ako traže minimalno tri delegacije. Vijeće se sastoji od maksimalno 6 delegata iz svake zemlje članice na čelu svake delegacije je voditelj delegacije. Vijeće ima pravo donositi sve relevantne političke i organizacijske odluke koje se tiču UEMOa.

Područje djelovanja UEMOa: definicija opće medicine, sadržaj edukacije tijekom specijalizacije, implementacija specijalizacije, kontinuirana edukacija u općoj medicini, procjena kvalitete, organizacija rada, plaćanje usluga koje pruža liječnik opće medicine, struktura rada u općoj medicini, odnos pacijent – doktor i profesionalna odgovornost. UEMO je također bio aktivan na brojnim područjima posebno na području specifične edukacije za liječnika opće medicine, edukacija o malignim bolestima u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, osiguranje kvalitete rada te kompjuterizacija u općoj medicini. Radi i na projektu statusa žena u općoj medicini.

Radna grupa za jednake mogućnosti razmatra diskriminaciju na temelju spola, rase, religije i hendikepa. Osnovana je 1997.

UEMO razmatra i problem rad u udaljenim i izoliranim područjima – nužno je olakšati rad liječnika u tim područjima.

UEMO ima važnu ulogu u promoviranju politike koja vodi do boljeg zdravlja populacije pa tako potiče zdravi život što obuhvaća pravilnu ishranu, nepušenje, redovito vježbanje i zdravu okolinu.

Jedan od najvažnijih zadataka UEMOa je garantiranje dobre zdravstvene zaštite zajedno sa ostalim specijalnostima – UEMO tako radi na izjednačavanju opće/obiteljske medicine sa ostalim specijalizacijama.