home kongres 2014, obavijesti, PRIOPĆENJA Izvješće s izborne skupštine KoHOM-a, Šibenik – 24.05.2014.

Izvješće s izborne skupštine KoHOM-a, Šibenik – 24.05.2014.

IZBORNA SKUPŠTINA KoHOM-a, ŠIBENIK 24.5.2014.

Početak 17,30h

Predsjednica KoHOM-a je predložila slijedeći dnevni red:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izviješće predsjednice o radu IO-a KoHOM-a u 2013oj i plan rada za 2014.godinu
 3. Izviješće tajnice o financijskom poslovanju u 2013.-oj
 4. Izviješće Nadzornog odbora
 5. Izviješće Mirovnog vijeća
 6. Prijedlog kandidata za novi mandat IO-a i glasovanje
 7. Prijedlog kandidata za predsjednika/predsjednicu i glasovanje
 8. Prijedlog kandidata za NO i glasovanje
 9. Prijedlog kandidata za MV i glasovanje
 10. Razno

 • IZGLASAVANJE DNEVNOG REDA:
  Izdano 99 aparata za glasanje. 94 ZA dnevni red, 3 suzdržana

  1. IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA
  Kandidati: Ines Balint, Vesna Rossman, Leonardo Bressan
  Glasanje: 97 ZA, 2 suzdržana

  Prijedlog zapisničara: Ljiljana Ćenan
  85 ZA, 6 protiv, 6 suzdržano

  Prijedlog izborne komisije:  Orsat John, Vesna Potočki Rukavina, Zrinka Huđek Leskovar
  91 ZA, 6 protiv, 3 suzdržana

  2. IZVIJEŠĆE PREDSJEDNICE O RADU

 • 51 sastanak IO-a-sve važne odluke donešene jednoglasno
 • 29.11.2013.g. i 26.12.2013.g. održani su skyp-e sastanci predsjednika podružnica KoHOM-a.
 • Vijeća KoHOM-a održana su 2.3.2013.g.u Zagrebu, 26.5.2013.g. u Biogradu na moru i 7.9.2013.g. u Đakovu. Prelog 7.12.2013.
 • Brojni sastanci u MiZ-smanjenje liste čekanja, HZZO-u, HUP-u, HLK vezano za novi model ugovaranja.
 • Aktivno sudjelovali u Panel diskusijama HZZO-a po regijama
 • Prisustvovali na sastancima u HZZO-u prije sjednica UV-a HZZO-a
 • Aktivno sudjelovali brojnim kongresima( HDOD, DNOM,HUPS,HSDU, Motovun), konferencijama, stručnim sastancima, skupštinama stručnih udruga u zemlji i inozemstvu.
 • sudjelovanje na Skupštini WONCA-e gdje smo ostvarili iznimno važne kontakte sa bivšim predsjednikom WONCA-e , budućom izabranom predsjednicom i predstavnicima RoYal College RCGP.
 • Aktivno sudjelovali u organizaciji brojnih stručnih radionica
 • Aktivno medijsko predstavljanje uloge obiteljskog liječnika
 • Uputili uz pomoć odvjetnika brojne dopise i primjedbe na izmjene Zakona, pravilnika i drugih pravnih akata važnih za svakodnevni rad
 • Uputili brojne primjedbe na novi model ugovaranja i upućivanja
 • Uputili primjedbe na
 • Osnove za ugovaranje
 • Opće uvjete ugovaranja, Odluku o posebnim standardima
 • Prijedlog izrade načela grupne prakse-poslan HZZO-u
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o osnovnom zdravstvenom osiguranju
 • Pravilnik o radnom vremenu zdravstvenih djelatnika
 • Pravilnik o korištenju pojasa prilikom upravljanja motornim vozilom
 • Pravilnik ministarstva branitelja
 • Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
 • Primjedbe na pravilnik o lijekovima
 • Primjedbe na Pravilnik o kontroli i nadzoru HZZO-a
 • Primjedbe na Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti i poslova u javnim službama-poslano Vladi RH
 • Primjedba na Zakon o radu-pitanje zapošljavanja umirovljenika
 • Pomoć kolegama oko posebnih dežurstava, zaposlenicima DZ oko ostvarivanja prava po KU ugovoru , pomoć pri pregovorima s DZ o zakupu
 • Ministarstvu zdravlja-problem skrbi za pacijente ovisnike nakon ukidanja ambulanti za ovisnike pri ZZJZ
 • Pokretanje inicijative za zajedničkim sastancima predstavnika obiteljskih liječnika i skz regionalno
 • Ponovo aktivirana Podružnica Zagreb
 • Ostvareni popusti članovima prilikom kupovine sanitetskog materijala, medicinske opreme, osiguranja
 • Upit MiZ-u oko tumačenja kolektivnog ugovora
 • Protest Ambasadi Republike Danske
 • Kontakti s kolegama i ostalim institucijama vezano za aferu Hipokrat
 • Suradnja s HUBOL-om, Udrugom za zaštitu prava pacijenata grada Zagreba, HUPS-om
 • Zajednička press konferencija KoHOM-HUBOL
 • Medijsko pojavljivanje –HTV, Nova TV, RTL, pisane tiskovine, Pharmabiz
 • Koordinacija hrvatske obiteljske medicine upozorila je nedavno da bi ordinacijama izvan domova zdravlja trebalo smanjiti koncesije. – Prije se tih 1250 kuna kao najam plaćalo domu zdravlja, a sada kao koncesiju županiji. Pitanje je vraćaju li županije taj novac domovima zdravlja – kaže dr. Ines Balint iz KoHOM-a.- Večernji list 21.2.2014
 • Večernji list 3.3.
 • Emisija HTV Labirint
 • Hrvatski radio-Izaberi zdravlje

Plan rada IO-a 2014

 • Nastaviti pregovore s zdravstvenom administracijom- HZZO, MiZ …
 • Pokrenuti inicijativu za osnivanje Nacionalnog povjerenstva za edukaciju u suradnji s Ministarstvom zdravlja, HLK, udrugama radi sprečavanja korupcije
 • Ponovo pokrenuti pitanja promjene koncesijskih ugovora
 • Zalagati se za omogućavanje rada svakog doktora u svom prostoru
 • Sudjelovati u radu svih stručnih skupova na kojima je bitno zastupati interese obiteljskih liječnika
 • Organizirati stručne radionice u županijama , proširiti edukaciju i na medicinske sestre
 • Zalagati se za profesionalno izjednačavanje položaja obiteljskih liječnika u sustavu zdravstva i u društvu
 • Zaposliti profesionalnog tajnika
 • Aktivirati izabrane radne skupine
 • Pojačati pripreme za kongres u Dubrovniku
 • Pregovarati s tvrtkama oko popusta za kupovinu materijala i opreme članovima

Za kraj: Poput stara kopača zlata, moraš se pomiriti s time da trebaš iskopati mnogo pijeska iz kojeg ćeš poslije strpljivo isprati nekoliko sićušnih zrnaca zlata. ~ Dorothy Bryant

Mario Malnar dodaje 2 prijedloga u prijedlog rada za 2014.

1. Raditi na ukidanju koncesija
2. Raditi na ukidanju Domova zdravlja u ovom obliku kakvi su sad

Željka Perić iz Zdenaca komentira: zahvaljuje se Ines, IO-u sadašnjem i svima koji su ikad išta učinili na boljitak obiteljskih liječnika. Moli da se ne dijelimo kao što čita na listi da se svađamo i dijelimo. Kaže da je sramota da nas je na skupštini 100-ak od 2400 obiteljskih liječnika, a da se drugi ne uključuju u rad za obiteljsku medicinu.

3. IZVJEŠTAJ TAJNICE
Prihodi u prošloj godini 394.416 kn. Rashodi su 223.151, a višak prihoda 171.265.
Najnovije stanje 313.903,92
Cilj: zaposliti administrativnog tajnika i dugoročno kupiti svoj prostor.

Zvonko Lemaić pita koje struke bi bio administrativni tajnik. Odgovoreno da će se to još dogovoriti.

KoHOM trenutno ima 514 članova. Od prošle skupštine se broj članova povećao za više od 100 članova.

Tanja Pekez Pavliško komentira da kad tražimo ukidanje Domova zdravlja damo i svoj prijedlog boljeg oblika.

Glasovanje o izviješćima predsjednice i tajnice: 95 ZA, 1 protiv, 4 suzdržana

4. IZVIJEŠĆE NO

Slavica Vrtarić – NO je zadovoljan i prihvaća izviješća o radu predsjednice i tajnice.
Mario Malnar komentira upite kolega sa ulaza, koji nisu zadovoljni što nemaju pravo glasa na skupštini i moli Slavicu za komentar.
Slavica kaže da je NO dobio upit u vezi toga i da je odlučeno da pravo glasa imaju svi koji su do 2.5. uplatili punu članarinu, i da je to bilo više puta na listi i na web stranici KoHOM-a.
Diana Kralj – svi predsjednici podružnica su dobivali izviješća o plaćenim članarinama i upozorenje da podsjete kolege da plate članarinu.
Slavica Vrtarić – pametno je u 12-om mjesecu platiti članarinu pa će članarina biti olakšica za porez.

5. IZVIJEŠĆE MV
Zrinko Karlović – Zbivalo se svašta, ali do MV nije došlo ništa. Valjda smo bili u civiliziranim okvirima.
Ines komentira da nam je lista Balintova grupa.

U 18,15 min se pridružuje Tučak Vlatka, koja također ima pravo glasanja. Izborna komisija potvrđuje da se može pridružiti, a Diana Kralj kaže da se kolegice i kolege mogu pridruživati do početka glasanja za IO.

6. PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IO
Prijedlog sadašnjeg IO-a: Vjekoslava Amerl Šakić, Ivana Babić, Ljiljana Ćenan, Diana Kralj, Vikica Krolo, Mario Malnar, Danko Pušćenik. Ines obrazlaže da su to sve kolege koji su do sada puno napravili za KoHOM, da joj je važno i da je dio njih blizu Zagreba, da mogu prisustvovati svemu što se događa u Zagrebu i da tamo neće pognuti glavu već reći ono što treba, kome treba, te da ona zna da sa tim kolegama može uspješno surađivati.
Svi su pristali biti kandidati i prisutni su.
Sanja Scarpa Bugarić predlaže Marina Marinčića, a Leo Bressan Sanju Pavić.

18,18 pridružuje se kolegica Mirjana Kudrić i Marinela Somek. Sad je 103 glasača, i 103 podijeljene glasačke kutijice.
Kandidati koji dobiju najviše glasova ZA ulaze u IO. Bira se 6 članova. Predsjednicu se bira posebno i automatski je član IO-a.
Za svakog kandidata se glasa ZA, PROTIV i SUZDRŽAN. Predsjednik može biti biran na 2 mandata, a članovi IO-a na neograničen broj mandata.

GLASANJE:
1. Vjekoslava Amerl Šakić – 87 ZA, 8 protiv, 8 suzdržanih.
2. Ivana Babić – 80 ZA, 5 protiv, 16 suzdržanih
3. Ljiljana Ćenan – 51 ZA, 40 protiv, 11 suzdržanih
4. Diana Kralj – 82 ZA, 11 protiv, 8 suzdržanih
5. Vikica Krolo – 70 ZA, 20 protiv, 6 suzdržanih
6. Mario Malnar – 58 ZA, 34 protiv, 9 suzdržanih
7. Danko Pušćanik – 42 ZA, 39 protiv, 19 suzdržanih
8. Marin Marinčić – 59 ZA, 26 protiv, 18 suzdržanih
9. Sanja Pavić – 54 ZA, 23 protiv, 25 suzdržanih

6. IZBOR PREDSJEDNICE
Ines Balint se kandidira još jednom.
Glasanje:
101 ZA, 0 protiv, 1 suzdržan.

7. IZBOR MV
Kandidati: Aleksandar Ljubotina, Zrinko Karlović, Dijana Ramić Severinac. Zrinko još predlaže Magdalenu Nardelli.
Glasanje:
Aleksandar Ljubotina 85 za, 3 protiv, 15 suzdržanih
Zrinko Karlović – 91 za, 7 protiv, 4 suzdržana
Dijana Ramić Severinac – 28 za, 44 protiv, 29 suzdržanih
Magdalena Nardelli – 92 za, 6 protiv, 3 suzdržana

8. IZBOR ZA NADZORNI ODBOR
Kandidati: Slavica Vrtarić, Sanja Scarpa Bugarić, Morena Butković. Predlaže se još i Leonardo Bressan.
Glasanje:
Slavica Vrtarić: 73 za, 4 protiv, 24 suzdržana
Sanja Scarpa Bugarić – 62 za, 11 protiv, 30 suzdržanih
Morena Butković – 39 za, 44 protiv, 18 suzdržanih
Leonardo Bressan – 84 za, 13 protiv, 5 suzdržan

9. RAZNO
Miloška Vidović iz Rijeke – čita rečenicu Siniše Varge o edukaciji obiteljskih doktora kroz peer grupe. Traži da se osvrnemo na tu rečenicu i smatra da naš kongres nije ni potreban i da je on čista korupcija.
Sanja Pavić se zahvaljuje zbog pomoći koju je KoHOM donirao bolesnoj kolegici iz PGŽ.
Leo Bressan kaže da bi na slijedeći kongres bilo dobro pozvati djelatnike HZZO-a, pogotovo kontrolore.
Jadranka Ban – zahvaljuje za promptno reagiranje u nedjelju ujutro. Sve što je učinjeno za poplavljena područja učinjeno je na našu inicijativu.
Vikica Krolo – zahvaljuje predsjednici Ines, drago joj je što se nalazi u društvu (IO), i daje Ines poklon – galeba.
Vesna Potočki Rukavina se zahvaljuje i kaže da joj je bila čast biti predsjednica Izborne komisije i da će rado potpisati da je sve bilo u redu.